Häfte 1 1944

Äktenskap organ Oslo hyr ett programmöten

Genom beslut den 15 augusti bemyn- digade Kungl. Maj:t dåvarande chefen för justitiedepartementet statsrådet Herman Kling att tillkalla högst sju sakkunniga för att verkställa utredning angående den famil- jerättsliga lagstiftningen. De sakkunniga har i utredningsarbetet betecknat sig familjelagssakkunniga. Att såsom experter biträda de sakkunniga förordnades den 21 oktober hovrätts- assessorn Johan Lind samt den 20 april docenten Jan Trost och professorn Hans Olof Åkesson. De sakkunniga har biträtts av fil. Kerstin Landfeldt med statistiska sammanställningar. Till sekreterare iutredningen förordnades från den 1 november hovrättsassessorn Lars Tottie och till biträdande sekreterare från den 1 november hovrättsassessorn Lena Ekman. De sakkunniga har efter remiss yttrat sig över följande betänkanden och promemo- rior: domstolskommitte'ns betänkande Full- följd av talan m. SOUPM med förslag till ändringari adoptionslagstift- ningen Stencil Ju 5PM med förslag till viss ändring i giftermålsbalkens bodel- ningsregler Stencil Ju 18familje- rättskommitténs betänkande Internationell äktenskaps- och arvsrätt SOUpensionsförsäkringskommitte'ns betänkande.

1 Sammanfattning

Äktenskapslagen och det juridiska kryphålet för dem som vill viga samkönade utmanar kyrkans gemenskap. Liisa Tuovinen har länge jobbat för de homosexuellas rättigheter, men tvekar som präst att viga utan grön ljus från kyrkan. Sidan 4. Kyrkan har en egen och rätt detaljrik lagsamling, stiftad av kyrkans högsta beslutsfattande organ kyrkomötet. Den kyrkliga lagstiftningen skall visserligen godkännas av riksdagen, för att inte stå i strid med Finlands lag. Men samtidigt har kyrkan domstol att sätta sina egna ramar förut det som gäller lära och ana. Därför har man från statligt mjälthugg också signalerat att lika klart såsom det är att staten suveränt avgör vad som är ett äktenskap, detsamma klart är det att kyrkan allena definierar ramarna för äktenskapet ur kyrkans perspektiv — och att den vidare har rätt att viga par enligt den definitionen. När kyrkolagen skrevs varenda samkönade äktenskap en icke-fråga, både inom kyrkan och i samhället i grandiost.

1 Sammanfattning

Inom hela staden. Uppdatera resultaten. Hanna, 22, Värnamo - Vill dejta en frank, 4. Emma, 23, Värnamo. Vad anser du om att göra tillsammans tillsammans din partner? Vad uppskattar du förut karaktärsdrag?

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here